เจ้ามหาสมุทร (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #2) นภาสรร

ISBN:

Published:

Paperback

344 pages


Description

เจ้ามหาสมุทร (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #2)  by  นภาสรร

เจ้ามหาสมุทร (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #2) by นภาสรร
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 344 pages | ISBN: | 7.18 Mb

เมือแวมไพรอสูรปรากฏตัวขึนอีกครังเหลาแวมไพรอารยะจึงตองลุกขึนมากำจัดชารก หนึงในแวมไพรอารยะผูไดรับพรสวรรคจากมหาสมุทรจึงตองฝึกหนักและคนหาพลังทีซอนเรนอยูของเขาใหพบโดยเรว ระหวางนันชารกไดพบกับวิราเธอทำใหเขาคนพบพลังทีซอนเรนโดยบังเอิญและเธอมีจุดประสงคทีสอดคลMoreเมื่อแวมไพร์อสูรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเหล่าแวมไพร์อารยะจึงต้องลุกขึ้นมากำจัดชาร์ก หนึ่งในแวมไพร์อารยะผู้ได้รับพรสวรรค์จากมหาสมุทรจึงต้องฝึกหนักและค้นหาพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ของเขาให้พบโดยเร็ว ระหว่างนั้นชาร์กได้พบกับวิราเธอทำให้เขาค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นโดยบังเอิญและเธอมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับภารกิจของเขาทั้งสองจึงร่วมมือกันปราบแวมไพร์อสูรท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวแห่งท้องน้ำมีเพียงความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแวมไพร์อารยะที่จะธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขแห่งมหาสมุทรEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เจ้ามหาสมุทร (แวมไพร์บาร์เทอรส์, #2)":


himerestaurant.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us